Autoglym Privacy Notice

Sist uppdaterat: 9 januari 2019

Uppsummering

Denna informationen beskriver hur webbplatsen autoglym.se samlar in personlig information och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter.

vår "Websida",

Autoglym har åtagit sig att skydda och respektera din integritet och följa uppgiftsskyddslagen. Denna sekretesspolicy beskriver grunden för vilken personlig information vi samlar in från eller om dig. Vänligen läs följande noggrant för att förstå den personliga informationen vi har om dig, hur vi använder din information och vem vi delar den med. Dataverifiering av de personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy är gjord av Altro Limited of Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, Storbritannien, SG6 1NW, med företagsnummer 00154159 och kontaktuppgifter i kapitel 10 och "Autoglym" är ett registrerat varumärke som tillhör Altro.

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan till följd av ändringar i juridisk, teknisk eller affärsutveckling. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig om de förändringar vi gör. Vi kommer att erhålla ditt samtycke till några väsentliga ändringar i vår sekretesspolicy och där det krävs enligt dataskyddslagen. Du kan se när den här sekretesspolicyn senast uppdaterades längst upp på sidan.


1. Informationen vi samlar in automatisk

När du besöker vår webbplats, samlar vi automatiskt information från din enhet med hjälp av cookies och annan spårningsteknik. För mer information om cookies och spårteknik som vi använder på vår webbplats, varför använder vi dem och hur de hanteras, se vår cookiepolicy på https://www.autoglym.se/cookie-policy


2. Information du ger frivilligt

Genom att använda vår webbplats kan du frivilligt ge oss personliga uppgifter på följande sätt:

 • Registrering för att få vårt nyhetsbrev. Om vi ber dig på vår hemsida att "registrera" för att få information från oss och du ger oss din personliga information använder vi personuppgifterna för att skicka dig de senaste casestudierna, händelseuppdateringarna och produktnyheterna om oss och våra distributörer.

 • Kontakta oss. Från tid till annan kan du kontakta oss eller din lokala distributör med några frågor eller klagomål angående våra produkter och tjänster med hjälp av våra kontakt- och hjälp- och rådssidor. Du kan kontakta oss via en mängd olika kanaler, inklusive e-post, brev, telefon, sociala medier eller kontakta oss och hjälp och råd på vår webbplats. När du kontaktar oss och ger oss kontaktuppgifter (till exempel ditt namn, användarnamn, adress, e-postadress och telefonnummer) och detaljer om din fråga eller klagomål, använder vi och våra återförsäljare denna information för att hantera din begäran eller klagomål och förbättra vår service i framtiden. Vi hanterar och registrerar förfrågan eller klagomålet med vårt CRM-system (CRM), som beskrivs närmare i avsnitt 5 nedan.3. Vår användning av din information

Vårt juridiska grundlag/rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter som beskrivs ovan, beror på den aktuella personliga informationen i fråga och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen.

Vi kommer normalt endast att samla in personlig information där behandlingen är berättigad och inte kränks av ditt dataskydd eller grundläggande rättigheter. I vissa fall kan vi också ha en laglig skyldighet att samla in personuppgifter från dig, annars kan du ha personuppgifter att göra ett avtal med dig eller skydda dina vitala intressen eller en annans personliga intressen.

När vi samlar in och behandlar information om dig, kommer det normalt vara för att driva vår nätsida och för att kommunicera med dig. Vi kommer även att använda informationen för andra legitima kommersiella aktiviteter, som exempel när du svarar på frågor, när vi förbättra vår webbplats, skickar dig marknadsföring om oss eller våra distributörer, eller för att upptäcka och förebygga olaglig verksamhet. Vi kan ha andra legitima intressen, och vid den tiden kommer vi att klargöra vad de intressena är.

Om vi ber dig att lämna personuppgifter för att följa ett lagligt krav eller att komma i kontakt med dig, kommer vi att klargöra det vid den aktuella tiden och informera dig om din personliga information är obligatorisk eller inte (liksom de möjliga konsekvenserna av inte ge din personliga information).


4. Elektronisk kommunikation

Som förklarat ovan kan vi skicka dig marknadsföring eller nyhetsbrev via e-post, oavsett om du aktivt har gått med på dem eller där lagen tillåter oss att göra det.

Om du inte längre vill få sådana typer av e-post kan du använda länken för att avsluta prenumerationen längst ned i något meddelande eller kontakta oss enligt beskrivningen i kapitel 10.

För att avanmäla dig från andra typer av marknadsföring (t.ex. postmarknadsföring eller telemarketing), vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i kapitel 10.

Observera att även om du inte har begärt att vi skickar information till dig, kan vi behöva skicka servicemeddelanden, till exempel bekräftelsemail om en produkt som du beställt via våra distributörer eller svara på dina frågor eller klagomål.


5. Telefonkommunikation

När du ringer till oss eller vår lokala distributör kan din konversation behandlas för träning och kvalitet. Vi gör detta så att våra anställda arbetar så bra som möjligt och för att säkerställa optimal kundservice. Inspelningen används endast för att kontrollera och förbättra kvaliteten på vår tjänst. Vi noterar att vi har pratat med dig i vår CRM så att vi har en överblick över din konversation och kan hantera vårt förhållande med dig.


6. Överföring av din information

Vi säljer inte din personliga information till tredje part. Dina personuppgifter kan dock delas med eller lämnas till tredje part enligt nedan. Vi kan dela med dig av dina personliga uppgifter med följande kategorier av mottagare:

 • distributörer som levererar våra produkter eller tjänster till dig för att hantera din förfrågan eller ditt klagomål. Om du kontaktar eller avtalar direkt med en av våra distributörer, kommer de att samla in och bearbeta din information i enlighet med dataskyddslagen och de kommer att ansvara för all information du tillhandahåller dem. Vi kan också dela din information med våra distributörer för marknadsföringsändamål, men endast där vi har ditt samtycke till detta eller lagen tillåter.

 • till våra tredjepartsleverantörer som tillhandahåller datatjänster till oss (till exempel för att stödja prestandan på vår webbplats, för att förbättra säkerheten till vår webbplats, att skicka dig e-post och att tillhandahålla dig material, produkter och tjänster som du beställt eller begärt från oss eller våra distributörer).

 • till en behörig brottsbekämpande myndighet, tillsynsmyndighet, statlig myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att informationen är nödvändig (i) som i fall av tillämplig lag eller förordning, ii) utöva, etablera eller försvara våra lagliga rättigheter, eller iii) skydda dina intressen eller någon annan person.

 • till en potentiell köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med eventuella föreslagna köp, fusioner eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen, får den endast använda din personliga information för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

 • till någon annan person med ditt samtycke för publicering.

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EEA") och de flesta mottagare som identifierats ovan finns i EES. Men om vi behöver överföra dina personuppgifter utanför EES, kommer vi att se till att informationen ges samma skyddsnivå som om den är kvar inom EES, bland annat genom att ingå avtal om överföring av data, genom att använda EU-kommissionens godkända standardavtal eller genom att använda certifieringssystem som EU-US Privacy Shield.

Om du vill ha mer information om den mekanism som dina data överförs via utanför EES, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt 10.

När du tillåter cookies och spårteknik att användas när du besöker vår webbplats kan din information användas av andra företag som Facebook och Google, inklusive när du gillar eller kommenterar någon av våra produkter. Du kan läsa mer om de andra organisationer som kan få tillgång till din personliga information i vår informationsavdelning och också ge information om hur man hanterar och inaktiverar cookies och spårteknik.


7. Säkra din information

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, missbruk eller åtkomst, obehörig modifiering eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen online-plattform kan vara 100% säker och vi kan inte hållas ansvarig för obehörig eller obehörig åtkomst utanför vår kontroll.

Om vi blir medvetna om överträdelser som ger felaktig tillgång till din personliga information, kommer vi att vidta åtgärder för att snabbt granska och korrigera överträdelsen. När det är lämpligt och i enlighet med våra lagliga skyldigheter kan vi också vidta åtgärder för att informera dig om överträdelsen, särskilt när vi anser att överträdelsen har orsakat en hög risk för dina rättigheter.


8. Lagring av din information

Vi lagrar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket det samlades in. Under några omständigheter kan vi dock behålla personuppgifter under längre perioder, till exempel när vi är skyldiga att göra det i enlighet med lagar, skatt och bokföringskrav. Om du till exempel rapporterar ett klagomål till oss om en av våra distributörer lagrar vi ditt klagomål för att undersöka och lösa problemet. När ditt klagomål har undersökts och lösts kommer vi att spara ditt klagomål, bearbetning och lösning för att hantera fordringar som du eller vi kan ha i framtiden, fram tills begränsningstiden. När vi inte har någon pågående legitim anledning att lagra din personliga information, kommer vi antingen ta bort eller anonymisera dem, eller om detta inte är möjligt (till exempel för att din personliga information lagras i säkerhetskopior), lagrar vi din personliga information säkert för radering. För mer information om specifika lagringsperioder, kontakta oss enligt beskrivningen i kapitel 10.


9. Dina rättigheter om du är i EES har du följande rättigheter avseende din personliga information:

 • Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära att få din personliga information raderad, kan du när som helst göra det genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt 10.

 • Du kan också motsätta dig hanteringen av din personliga information, be oss begränsa hanteringen av din personliga information eller begära överföring av din personliga information. Du gör det genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt 10.

 • Du har rätt att när som helst avstå från marknadsföring som vi skickar dig. Det kan du göra genom att klicka på länken för avregistrering i den marknadsföring du får. För att prenumerera på andra former av marknadsföring (t.ex. postmarknadsföring eller telemarketing), vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt 10.

 • Den informationen vi har samlat in och hanterat av din personliga information med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka, genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt 10. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av någon aktivitet som vi åtagit oss innan du återkallade samtycket. Det kommer inte heller att påverka hanteringen av din personliga information som utförs på grundval av rättsliga skäl till följd av samtycke.

Du kan hitta information om vad ovanstående rättigheter innebär och några restriktioner här.

Vi kommer att svara på, och administrera eventuella frågor du gör i förhållande till de rättigheter som beskrivs ovan i enlighet med lagen om uppgiftsskydd. Dessutom har du rätt att skicka in ett klagomål till den brittiska dataskyddsmyndigheten eller dataskyddsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till relevanta EU-landsmyndigheter här. Vi är fast beslutna att ta itu med eventuella problem med vår användning av dina personuppgifter eller utövandet av dina rättigheter, och vi vill gärna att du försöker lösa problemet direkt med oss.

När det gäller alla dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Observera att vi kan begära bevis på identitet och vi förbehåller oss rätten att ta ut avgifter där lagen tillåter, till exempel om din begäran är klart ogrundad eller överdriven.


10. Kontakta oss

Om du har några frågor angående ovanstående, har frågor eller klagomål om hur din personliga information används eller om du vill använda några av dina rättigheter, kontakta oss via e-post på mydata@autoglym.com.